การสมัครสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารการสมัครสมาชิก


ประเภท สามัญ(ราย5ปี)

 • 1.สำเนาบัตรประชาชน

 • 2.สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

 • 3.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ

ประเภท ภาคี (รายปี)

 • 1.สำเนาบัตรประชาชน

 • 2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (Transcript)

 • 2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ

ประเภท สมทบนักศึกษา (รายปี)

 • 1.สำเนาบัตรประชาชน

 • 2.สำเนาบัตรนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

 • 3.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ

ประเภท สมทบบุคคลทั่วไป (รายปี)

 • 1.สำเนาบัตรประชาชน

 • 2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล (ถ้ามี)